آیــا می دانید زبان فارسی مختصرترین زبان دنیاست؟


مثال :


معادل جمله میری سریع این کار رو انجام میدی و برمیگردی


یـــک کلمه است : اومدیا